Belastingplan 2018: wijzigingen binnen de inkomstenbelasting (28-09-2017)

In het Belastingplan 2018 zitten een aantal wijzigingen met betrekking tot de inkomstenbelasting. Zo wordt de vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen en de geldigheidsduur van de multiplier giftenaftrek met een jaar verlengd, de inkeerregeling afgeschaft en worden de administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen verlicht.

Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoedingen
Op grond van de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen horizonbepaling vervalt onder meer de vrijstelling van pleegzorgvergoedingen met ingang van 1 januari 2018. Deze vrijstelling is per 2013 ingevoerd. Met de vrijstelling moet worden voorkomen dat bij het bieden van pleegzorg aan meer dan drie kinderen een onderzoek zou moeten worden ingesteld of er sprake is van een bron van inkomen doordat bij het opvangen van meer dan drie kinderen de pleegzorgvergoeding mogelijk uitgaat boven de kosten die pleegouders voor hun pleegkinderen maken. De vrijstelling heeft destijds via de horizonbepaling in beginsel een tijdelijk karakter gekregen, waarbij de vrijstelling uiteindelijk structureel zou kunnen worden gemaakt bij een positieve uitkomst van een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2017 uit te voeren beleidsevaluatie over de gevolgen van de vrijstelling.

Omdat dit onderzoek noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven evaluatie en de resultaten hiervan niet eerder dan begin volgend jaar beschikbaar zullen zijn, is in afwachting daarvan de evaluatie van de vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen met een jaar uitgesteld. Voorgesteld wordt de in de genoemde horizonbepaling opgenomen vervaldatum te verschuiven naar 1 januari 2019 en in de loop van 2018 te bezien of de vrijstelling structureel kan worden gemaakt.

Verlenging geldigheidsduur multiplier giftenaftrek
Ook de regeling van de multiplier giftenaftrek wordt met een jaar verlengd. Met ingang van 1 januari 2012 geldt een verhoogde giftenaftrek in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen (multiplier giftenaftrek) om zo de giften extra te stimuleren. Op grond van die horizonbepaling vervalt de multiplier giftenaftrek in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2018. Het kabinet heeft in januari 2017 de giftenaftrek, van de praktijk rondom de algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en de sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) laten evalueren. Beleidsconclusies aan de uitkomsten van die evaluaties is voorbehouden aan het volgende kabinet. Dat betekent dat een besluit op basis van deze evaluaties over de vraag of de multiplier giftenaftrek al dan niet moet worden gecontinueerd momenteel niet kan worden genomen. Daarom wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek met een jaar te verlengen.

Inkeerregeling afgeschaft
Het kabinet maakt een einde aan het inkeerbeleid. De inkeerregeling is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd met als achterliggende gedachte dat het risico op een boete een zwartspaarder er niet van zou moeten worden weerhouden om zich te melden bij de Belastingdienst. Over de periode van 2002 tot eind 2016 heeft dat in totaal circa €2 miljard opgeleverd.

Het kabinet vindt daarom de tijd rijp om een einde te maken aan het coulante inkeerbeleid voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die niet voldoen aan de voor de fiscaliteit en toeslagen geldende wetgeving. Daarnaast vindt het kabinet het onwenselijk dat belastingontduikers (gedeeltelijk) straffeloos kunnen blijven. Dit is een verkeerd signaal naar de maatschappij en is slecht voor de belastingmoraal van burgers die wel tijdig en correct aan hun verplichtingen voldoen.

De Belastingdienst zal daarom, wanneer hij via de inkeerder op de hoogte raakt van een beboetbare of strafbare overtreding, bezien of de overtreding(en) beboeting of strafvervolging rechtvaardigt. Daarbij zullen onder andere het nadeelbedrag, het aantal ontduikingsjaren en recidive worden meegewogen. Door ook strafrechtelijke vervolging in geval van inkeer mogelijk te maken, wordt het opnieuw ontstaan van eventuele onevenwichtigheid in het systeem van bestraffing voorkomen.

Overgangsrecht
Ter zake van de afschaffing van de inkeerregeling in de fiscaliteit en toeslagen wordt voorzien in overgangsrecht. De huidige inkeerregeling blijft voor de fiscaliteit van toepassing met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. Voor de in de Awir opgenomen inkeerregeling geldt dat deze van toepassing blijft met betrekking tot inlichtingen en gegevens die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

S&O-verklaringen
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een inhoudingsplichtige verplicht over het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven per afgegeven S&O-verklaring een mededeling aan de minister van Economische Zaken (EZ) te doen. Sinds 2016 is het mogelijk om uren, kosten en uitgaven waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven later in het kalenderjaar te maken dan in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Hierdoor is het doen van een mededeling gespecificeerd per S&O-verklaring complexer geworden. Om de administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen te verlichten, wordt daarom voorgesteld het mogelijk te maken dat deze mededeling over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk wordt gedaan.

Met de voorgestelde wijziging van artikel 24, tweede en derde lid, van WVA hoeft een inhoudingsplichtige met betrekking tot het aantal aan S&O bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven geen mededeling aan de minister van EZ meer te doen per S&O-verklaring afzonderlijk, maar kan die mededeling voor alle S&O-verklaringen gezamenlijk worden gedaan.

Wijzigende tarieven
Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning
De inkomensgrenzen in de eerste en tweede schijf gaan licht omhoog. De bovengrens van de derde belastingschijf stijgt van € 67.072 naar € 68.507. Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de eerste schijf blijft gelijk. In de tweede en derde schijf stijgt het tarief licht met 0,05%. Het tarief in de vierde schijf gaat omlaag van 52% naar 51,95%.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting stijgt van € 2.254 naar (maximaal) € 2.265. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd tot nihil met 4,683% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan € 20.142.

Arbeidskorting
De maximale arbeidskorting stijgt van € 3.223 naar € 3.249. Het opbouwpercentage daalt van 28,317% naar 28,067%. Het afbouwpercentage blijft 3,6%.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat van € 2.778 naar € 2.801.

Overige heffingskortingen
Het maximale bedrag aan ouderenkorting voor lagere inkomens gaat van € 1.292 naar
€ 1.418. Voor hogere inkomens van € 71 naar € 72. Het bedrag van de alleenstaande-ouderenkorting gaat omlaag van € 438 naar € 423. De jonggehandicaptenkorting gaat van € 722 naar € 728.

Bron: Rijksoverheid / elseviernextens

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)